pokazWszystkie
Twój koszyk Pusty koszyk

Jesteś tutaj: Strona główna arrow Informacje arrow Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Regulamin sklepu internetowego określa zasady składania zamówień oraz dokonywania na ich podstawie sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego

WARUNKI OGÓLNE, WARUNKI ZAMAWIANIA I SPRZEDAŻY:

1. Właścicielem sklepu internetowego (dalej „Sklep”) jest firma Polonia Cup Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) mieszącą się przy ul. Łowieckiej 121, telefon: 32 719 22 22, fax: 32 719 22 33, NIP: 521-22-09-954, wpisana do rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000129772.

2. Oferta asortymentowa prezentowana przez Sklep nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

3. Zamówienia składa się za pośrednictwem strony WWW znajdującej się pod adresem http://www.poloniacup.pl

4. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji w przypadku podania przez klienta danych niekompletnych, błędnych lub nieprawdziwych.

6. Złożenie zamówienia w systemie Sklepu jest równoznaczne ze zgodą klienta na przechowywanie oraz przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby prowadzenia sprzedaży przez Sklep. Klient ma prawo do wglądu we własne dane osobowe oraz do ich poprawiana, a także żądania usunięcia z bazy danych Sklepu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

7. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia.

8. Automatycznie wygenerowane przez system Sklepu i wysłane drogą elektroniczną do klienta potwierdzenie złożenia zamówienia nie jest gwarancją jego przyjęcia do realizacji przez Sklep.

9. O przyjęciu zamówienia do realizacji klient jest informowany telefonicznie lub drogą elektroniczną w ciągu dwudziestu czterech godzin od momentu złożenia zamówienia, przy czym w odniesieniu do zamówień złożonych w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy termin ten zaczyna biec od początku pierwszego dnia roboczego następującego po złożeniu zamówienia.

10. Brak informacji o przyjęciu zamówienia we wskazanym wyżej czasie oznacza odmowę jego przyjęcia do realizacji. W miarę posiadanych możliwości Sklep będzie informował klienta o odmowie przyjęcia jego zamówienia do realizacji.

11. W razie wątpliwości, co do treści zamówienia Sklep może zwrócić się do klienta o ich wyjaśnienie i dokonanie niezbędnej korekty złożonego zamówienia.

12. Przy składaniu zamówień klient dokonuje wyboru, spośród możliwości prezentowanych przez system Sklepu, w zakresie warunków dostawy i płatności, tj. m.in.:

a) sposób dostawy – odbiór własny lub przesyłką kurierską,

b) sposób i termin płatności –

1. przed dostawą przelewem bankowym,

2. za pobraniem,

3. przelew terminowy (po uzgodnieniu z handlowcem),

4. gotówka,

5. poprzez system płatności elektronicznych (w przygotowaniu).

13. Zamówiony towar jest dostarczany na koszt klienta, z wyjątkiem towaru odbieranego przez klienta osobiście (odbiór własny).

14. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania kuriera.

15. Ceny towarów i kosztów dostawy wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT (ceny brutto). Wszelkie ceny znajdujące się w cenniku na stronie internetowej Sklepu są cenami aktualnie obowiązującymi i mogą ulec zmianie w każdym czasie. Ceną wiążącą jest cena obowiązująca w momencie złożenia zamówienia przez klienta.

16. Złożone zamówienie jest traktowane jako całość.

17. Jeśli w chwili złożenia zamówienia w magazynie dostępna jest tylko część zamówionego towaru, do realizacji przekazana może być ta część, natomiast pozostała część zrealizowana będzie po uzupełnieniu zapasów przez sprzedawcę, za powiadomieniem Kupującego.

18. Jeśli w chwili złożenia zamówienia w magazynie wskazany przez klienta towar nie jest dostępny, zamówienie zostanie przyjęte z późniejszym terminem realizacji o czym zostanie powiadomiony Klient.

19. Do każdej przesyłki Sklep dołącza dowód sprzedaży (faktura VAT lub paragon fiskalny). Klient może pobrać te dokumenty w postaci dokumentu elektronicznego. Klienci połączeni systemem e-commerce otrzymują dokumenty w postaci elektronicznej w ramach systemu Elektronicznej Wymiany Dokumentów

20. Zamówienia realizowane są tylko na terytorium krajów wskazanych w systemie Sklepu.

21. Klient ma prawo - zgodnie z art. 7 ust. 1 stawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – w przypadkach przewidzianych przepisami tej ustawy odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do dziesięciu dni od daty otrzymania towaru.

22. W przypadku odstąpienia od umowy klient jest zobowiązany do odesłania na własny koszt zakupiony towar w oryginalnym opakowaniu wraz z wypełnionym oświadczeniem i dołączonym oryginalnym dowodem sprzedaży (faktury VAT lub paragonu fiskalnego). Zwracany towar nie może nosić śladów używania, ani być uszkodzony.

23. Kwota odpowiadająca cenie zwróconego towaru zostanie przekazana klientowi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez niego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, w terminie 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez Sklep przedmiotowego oświadczenia i zwracanego towaru. Koszty przesyłki towaru nie podlegają zwrotowi.

WARUNKI REKLAMACJI:

1. Wszystkie towary są produktami pełnowartościowymi, pochodzącymi bezpośrednio od producenta i objętymi udzieloną przez niego gwarancją.

2. Wszelkie zwroty towaru wysyłane na koszt właściciela Sklepu nie będą przyjmowane, chyba że klient i Sklep dokonali w formie pisemnej innych ustaleń.

3. Klient ma prawo do sprawdzenia:

a) towaru przy odbiorze własnym,

b) zawartości przesyłki w obecności kuriera. W przepadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń towaru należy spisać protokół reklamacyjny i dostarczyć do właściciela Sklepu oraz, w przypadku przesyłki, do firmy kurierskiej.

4. Klient powinien niezwłocznie zgłosić do Sklepu fakt braku otrzymania przesyłki pomimo przyjęcia jego zamówienia do realizacji i dokonania pełnej wpłaty.

5. Zgłoszenie reklamacji winno być wysłane na adres: Polonia Cup Sp. z o.o. ul. Łowiecka 121; 42-600 Tarnowskie Góry. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (faktura VAT lub paragon fiskalny).

6. Koszt przesyłki oraz odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w czasie transportu reklamowanego towaru ponosi klient.

7. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru pod adres: Polonia Cup Sp. z o.o. ul. Łowiecka 121; 42-600 Tarnowskie Góry.

8. Wygląd towaru może nieznacznie różnić się od prezentowanych w systemie Sklepu zdjęć. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego klienta (m.in. kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

9. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta w towarze nie zużytym. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty związane z reklamacją pokrywa klient.

10. Reklamacji nie podlegają:

a) naturalne zużywanie się towaru,

b) uszkodzenia mechaniczne – z wyjątkiem uszkodzeń opisanych w protokole spisanym podczas dostarczenia towaru do klienta,

c) uszkodzenia powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej eksploatacji lub konserwacji.

Wygląd Sklepu oraz wszelkie dane, pliki, w tym pliki graficzne i niniejszy regulamin stanowią własność Polonia Cup Sp. z o. o., a ich kopiowanie bez uprzedniej pisemnej zgody stanowi naruszenie praw autorskich zagrożone odpowiedzialnością karną i cywilną.